Masyayikh Al KARIMI

KH ABDULLAH 1923- 1988

KH AHMAD ZAINI ROSYID 1923 – 2005

  KH SYAMSUL ANAM BIN SYAKUR 1925 – 2007

KH SA’ID MUSY’AB 1946 – 2014

KH ASKANDAR BIN SABAN 1945 – 2017

KH MOH SABIQ ABDULLAH 1953 – 2018

KH Abdul Fatah 1945 – 2021

YouTube
Instagram